Highlights bestuursvergaderingen en dorpsavonden

Bestuur
Mede door de oproep en verwachtingen vanuit de zaal op 3 oktober 2019 besluiten de aanwezigen dat het wenselijk is om een bestuur te benoemen. Omdat er nog geen vastgestelde structuur, juridische entiteit en statuten zijn besluiten de aanwezigen om zelf een bestuur te installeren.
Unaniem wordt besloten om te benoemen in het bestuur:

Harry van Geelen voorzitter
Marc Alewijn penningmeester
Koen van Aanholt secretaris
Berry van den Broek algemeen bestuurslid
Rolf Janssen algemeen bestuurslid
Erik van den Broek algemeen bestuurslid

Speerpunt wordt verbinden van mensen onderling en met verenigingen, gemeente etc.

Communicatie
Rond de zomer van 2019 zijn een tweetal flyers huis aan huis bezorgd om aandacht te vragen voor de oprichting van een dorpsraad. Vervolgens hebben enkele mensen in een stand gestaan op de Toeristische Markt met hetzelfde doel. In Deestnieuws wordt regelmatig een update gegeven van de stand van zaken van enkele onderwerpen die spelen in het dorp en actualiteiten.

Begroting
Marc heeft de begroting 2020 opgesteld en deze is vastgesteld door het bestuur. Deze zal door Marc worden ingediend bij gemeente Druten, zodat lopende kosten en activiteiten kunnen worden gefinancierd. Een bankrekening zal worden geopend.

Statuten
In overleg met de notaris zijn statuten opgesteld die passen bij onze stichting. Nadere uitwerking c.q. detaillering vindt plaats in het huishoudelijk reglement.

Energietransitie
De gemeente Druten (Luuk van den Bogaard) verzorgt een korte presentatie over de energietransitie. Veel is nog onduidelijk en ligt niet vast. Wel werd aangegeven dat de gemeente energiecoaches gaat inzetten die de bewoners van huurhuizen kunnen laten zien op welke wijze zij energie en dus kosten kunnen besparen. Voor huiseigenaren komt er de mogelijkheid om gratis een energiescan te laten maken van het huis om te bezien welke besparings- en investeringsmogelijkheden er zijn. In 2021 moet er binnen de gemeente een warmteplan liggen voor alle wijken en dorpskernen met het beeld hoe de warmtevoorziening gerealiseerd zal worden, zonder fossiele brandstoffen.

Energietransitie i.r.t. doelen Woonwaarts
Er is een onderzoek naar een warmtenet uitgevoerd in Deest. Doel is Deest van het aardgas af te halen en op een alternatieve manier te verwarmen. Met gemeente en Woonwaarts (eigenaar grootste deel huurwoningen Deest) is gesproken over deze opgave. Onderzoek is gedaan naar koppeling met dakpannenfabriek en steenfabriek, benutten van restwarmte. Dit lijkt voorlopig niet haalbaar, omdat de fabrieken restwarmte (gaan) gebruiken voor eigen verwarming. Woonwaarts volgt dit proces nauwgezet, omdat in het kader van renovatie/ herbouw van woningen Wilgenland deze ook energieneutraal gemaakt dienen te worden, of minimaal label C. Hier liggen koppelkansen.

Glasvezel
Leo Scharenborg van Glasvezel Buitenaf heeft een beeld gegeven van de mogelijkheden van glasvezel in Deest. Na de carnaval start een campagne om klanten te werven en bij een deelname van 35% van de huishoudens in de zomer van 2020 (Deest, Afferden, Puiflijk) zal met de aanleg gestart worden uiterlijk eerste kwartaal 2021. Een aansluiting is kosteloos. Glasvezel Buitenaf gaat met Woonwaarts in gesprek over aansluiten van huurwoningen. In maart volgt nog een uitgebreide informatieavond. De Dorpsraad is benaderd vanwege de ingang in Deest en om als gesprekspartner te kunnen fungeren.

Groenvisie
Gemeente Druten heeft het dorp gevraagd om met een groenvisie te komen. Er heeft een rondgang plaatsgevonden door het dorp met een aantal mensen en hieruit is een groenvisie ontstaan. André Janssen heeft een beeld gegeven van de ontwikkeling van de groensituatie in Deest voor de zaal tijdens de 2e bijeenkomst. Veel kwaliteit is verloren gegaan door toepassing van laagwaardig groen. Dit was met name nadelig voor de biodiversiteit. Zijn zeer uitgebreide visie van hoe het anders kan heeft de dorpsraad aan de gemeente gestuurd als optie om het groen binnen Deest aan te pakken en te verbeteren. Andrés presentatie is ook terug te vinden op onze facebookpagina.

Trefpuntplein
Tijdens de eerste avond heeft Ellen Thomassen een oproep gedaan voor een werkgroep die zich gaat bezig houden met de herinrichting van het dorpsplein en een veilige schoolzone. Gemeente Druten heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld. Enkele mensen en direct omwonenden hebben zich hiervoor aangemeld. De dorpsraad volgt dit proces op de voet.

Nieuw dorpsevent
Marc Alewijn een oproep gedaan om ideeën te opperen voor een Deest event. Het wordt weer tijd voor een nieuwe activiteit voor het hele dorp en voorstellen zijn van harte welkom, dundroad@gmail.com. Gedacht kan worden aan een winterfair of zeepkistenrace.

Zonnepanelen
De dorpsraad heeft de inloopavond van de zonnepanelen op de Uivermeertjes bijgewoond en zich laten informeren. Duurzame initiatieven worden door de dorpsraad ondersteund, mits deze het algemeen belang dienen en ruimtelijk en ecologisch goed worden ingepast. Communicatie en goede afspraken met direct omwonenden zijn daarbij van groot belang. Dat is Groenleven op het hart gedrukt. Revenuen in geld of energie dienen terug te vloeien naar het dorp.

Tjillhonk
De dorpsraad heeft een brief gestuurd aan het bestuur van het dorpshuis met de vraag om de zolderruimte te verbouwen t.b.v. uitbreiding van het Tjillhonk en bruikbaarheid voor andere verenigingen of stichtingen.

Nieuwe bomen voor nieuwe inwoners
Gemeente Druten heeft een brief ontvangen van de dorpsraad met het verzoek om te onderzoeken of het mogelijk is om een boom te schenken aan iedere nieuwe inwoner van Deest of gemeente Druten om in eigen tuin te planten. Voor diegenen die geen mogelijkheid hebben zo’n boom in eigen tuin te planten zou de gemeente een plantmogelijkheid moeten bieden. Er zou bijvoorbeeld in het buitengebied een plek voor deze bomen gereserveerd kunnen worden, waarmee op den duur een heel bos gecreëerd kan worden. Zo wordt een bijdrage geleverd aan duurzaamheid, ecologie en de betrokkenheid van inwoners bij hun omgeving.

Verkeerssituatie Vriezeweg
Naar aanleiding van klachten uit de Vriezeweg over afvaldump door (vracht)autoverkeer, te hard rijden en te weinig verlichting buiten de bebouwde kom is contact geweest met gemeente Druten en de wijkagent. De lantaarn in de bocht wordt niet vervangen door een nieuwe, omdat gemeente beleid voert dat het buiten de bebouwde kom zo min mogelijk verlichting wordt geplaatst. Er wordt nauwelijks gehandhaafd op snelheid, omdat er geen ongelukken plaatsvinden. Andere plekken in gemeente Druten hebben een hogere prioriteit, omdat die plaatsen als gevaarlijker worden beschouwd.
Met Ravenstein zal een afspraak worden gemaakt om te praten over het hard rijden en het dumpen van afval door leveranciers en personeel in de bermen. Met Nederzand zal een afspraak worden gemaakt om te horen hoe het staat met de voortgang van de nieuwe ontsluitingsweg. Want als die open gaat, dan kan de Vriezeweg heringericht worden als 30 km zone en verkeersveiliger worden gemaakt.

Vuilcontainers
Er liggen regelmatig veel zakken naast de containers. Deze worden blijkbaar niet vaak genoeg geleegd. Marc heeft hierover de Dar aangeschreven. Ook is het idee dat mensen vaak zakken er gewoon naast gooien. Boa’s hebben al enkele keren bekeurd hiervoor.
De indruk bestaat dat er te weinig capaciteit is bij de container in de Jan van Weliestraat, omdat daar ook de Gaarden gebruik van maakt. De Dar zal worden gevraagd een extra container te plaatsen in de Gaarden of aan de Vriezeweg, zodat er een betere verdeling over het dorp komt.